Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en heldere privacy statements. Wanneer nodig passen we deze aan. Lees hier hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

wie zijn we

Wij zijn Yacht Group Nederland b.v.

Yacht Group Nederland is gevestigd te Diemen, Diemermere 25, postcode 1112 TC en is namens haar groepsmaatschappijen die onder Yacht Group actief zijn (hierna tezamen: Yacht of wij of we) verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

van wie verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens van:

bezoekers en gebruikers van de website en/of de app of onze kantoren 

Als je onze website bezoekt of onze app gebruikt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website of app gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website of app te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Bij bezoek aan één van onze kantoren:

De terreinen in Diemen en onze vestigingen (indien aangegeven) zijn voorzien van camera’s voor jouw en onze veiligheid. We informeren je ter plekke met informatieborden. 

De informatie verwerken we;

 • Met jouw toestemming
 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren.
 • in het kader van een gerechtvaardigd belang, om de veiligheid van onze medewerkers, bezoekers, bedrijfsmiddelen en informatie te waarborgen en bewijslast te kunnen verzamelen

In de tekst 'meer informatie' onderaan dit Privacystatement lees je alle informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom, aan wie we informatie verstrekken en hoe lang we jouw informatie bewaren.

sollicitanten, (potentiële) professionals of adviseurs, ZZP-ers, medewerkers van leveranciers, deelnemers van klanten of andere personen

Wij verzamelen en verwerken je gegevens ten behoeve van de Yacht community en voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, contractering van zzp-ers, werving & selectie, in- en doorleen, talent management, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, coaching, assessments, loopbaanbegeleiding en outplacement, advies, onderzoek, re-integratie, planning, personeels- en salarisadministratie en facturatie.

De informatie verwerken we;

 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;
 • In beperkte gevallen: met jouw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze toestemming in vrijheid kan geven. (Indien je jonger bent dan 16 jaar hebben wij de toestemming nodig van je ouders (of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt).

In de tekst 'meer informatie' onderaan dit Privacystatement lees je alle informatie  over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom, aan wie we informatie verstrekken en hoe lang we uw informatie bewaren.

zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

De informatie verwerken we;

 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens) dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;
 • Op grond van jouw toestemming.

In de tekst 'meer informatie' onderaan dit Privacystatement lees je alle informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom, aan wie we informatie verstrekken en hoelang we uw informatie bewaren.

hr-technologieën

gebruik van innovatieve HR-technologieën voor matching en onze dienstverlening

We willen mensen en organisaties ondersteunen om hun ware potentieel te realiseren. We geloven dat we dat doel het best kunnen bereiken door onze passie voor mensen te combineren met de kracht van moderne HR-technologieën. Met HR-technologieën bedoelen we technologieën die ons helpen bij het digitaliseren en verbeteren van verschillende wervingsgerelateerde processen. 

Zo gebruiken wij bijvoorbeeld chatbots om je ervaring te verbeteren. Chatbots geven bijvoorbeeld kandidaten de kans om antwoorden te geven op vragen die gebaseerd zijn op de voorwaarden van de functie/opdracht waarvoor je solliciteert of waarop je reageert. Dit is een gebruiksvriendelijke manier voor kandidaten om:

 • ons relevante informatie te verstrekken die wellicht niet direct naar voren komt uit de sollicitatie, reactie op een opdracht, het profiel of het cv.
 • onmiddellijk te weten of jouw vaardigheden aan de essentiële voorwaarden van een baan/opdracht voldoen en, zo niet, gemakkelijk andere banen/opdrachten te kunnen zoeken of eventuele ontwikkelpunten in jouw vaardigheden vast te stellen.
 • te antwoorden op het moment dat het jou schikt. 

HR-technologieën maken deel uit van het grotere wervingsproces en stellen ons in staat kandidaten sneller aan onze consultants te koppelen. Hierdoor kunnen onze consultants kandidaten beter ondersteunen bij hun zoektocht naar een baan/opdracht en kunnen ze onze klanten sneller de juiste kandidaten leveren. Dankzij HR-technologieën kunnen onze consultants kandidaten niet alleen vinden op basis van de banen/opdrachten waarvoor ze in aanmerking komen, maar ook op basis van de banen/opdrachten waarin ze geïnteresseerd zijn. 

verbeteren van de klantervaring 

HR-technologieën helpen ons om een breder en diverser aanbod van kandidaten te doorzoeken, zodat we nog beter in staat zijn om de beste kandidaat met de meest relevante vaardigheden voor onze klanten te vinden. Dankzij deze technologieën kunnen onze consultants zich concentreren op de taken die echt menselijke eigenschappen vereisen die technologie niet kan evenaren: creativiteit en emotie.  

web beacons 

Onze e-mails kunnen een 'web beacon pixel' of ‘tracking pixel’ bevatten om ons te laten weten of onze e-mails worden geopend en om eventuele klikken op links in de e-mail te verifiëren. We kunnen deze informatie onder meer gebruiken voor analytics en het efficiënter inrichten van onze mails, om te bepalen welke van onze e-mails zijn geopend en interessanter zijn voor gebruikers of efficiënter, om na te gaan of gebruikers die onze e-mails niet openen, deze wel willen blijven ontvangen. Het pixel wordt verwijderd wanneer je de e-mail verwijdert. Als je niet wilt dat de pixel op je apparaat wordt gedownload, moet je ervoor kiezen om e-mails van ons in platte tekst in plaats van HTML te ontvangen. 

verantwoord gebruik van HR-technologie

Yacht zet zich in voor een ethisch en verantwoord gebruik van innovatieve HR-technologieën (je kunt onze AI-principes hier lezen). Yacht gebruikt deze technologieën niet als vervanging voor mensen of menselijke interactie in welk onderdeel van onze processen dan ook. In plaats daarvan heeft ons gebruik van HR-technologieën als doel om de interacties met klanten en kandidaten persoonlijker, relevanter en zinvoller te maken.

Wij streven ernaar mensen te betrekken bij alle beslissingen die belangrijke gevolgen voor jou hebben. Indien wij, in uitzonderlijke gevallen, zulke beslissingen zouden nemen op basis van een volledig geautomatiseerd proces (d.w.z. zonder tussenkomst van mensen), zullen wij dat alleen doen wanneer dat wettelijk is toegestaan en nadat we jou daarvan op de hoogte hebben gebracht.

Bij het gebruik van HR-technologieën nemen wij maatregelen om vooroordelen te voorkomen, zodat alle kandidaten eerlijk worden behandeld. Bijvoorbeeld:

 • We testen de door deze technologieën gecreëerde output regelmatig om mogelijke oneerlijke vooroordelen op te sporen.
 • We winnen regelmatig deskundig advies in om de manier waarop we vooroordelen opsporen en elimineren, voortdurend te verbeteren.
 • Zowel onze consultants als onze zoek- en match-algoritmen zijn grondig getraind en werken altijd samen. 

wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als;

 • Je onze websites bezoekt of de app gebruikt;
 • Je jouw gegevens invult of achterlaat via een van onze kanalen;
 • Je een account aanmaakt op de website of via de app;
 • Je je inschrijft op één van onze kantoren;
 • Je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om jou een dienst te verlenen.

en als wij dit niet direct van u hebben gekregen:

 • Van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven of op een andere manier gebruik wil maken van onze dienstverlening. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om rekening te houden met jouw wens niet door ons benaderd te worden;
 • Als wij persoonlijke informatie ontvangen van door jou opgegeven referentie of nood contactpersonen;
 • Als klanten waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over jou met ons delen of die jou aanmeldt voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst;
 • Van leveranciers in het kader van in- en doorleen, in dat geval hebben wij met de leverancier afgesproken dat deze jou informeert en verwijst naar ons privacystatement.

met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen

Yacht kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) van ontvangers:

 • Bedrijven die deel uitmaken van de Randstad N.V. groep;
 • Onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens Yacht diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;
 • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-,opleidings-, en/of exameninstituten, externe consultants, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen);
 • Opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen of waar je via ons aan het werk gaat of bent of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jouw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement;
 • Individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op jouw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus;
 • Derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op jouw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit;
 • Pensioenfonds(en), indien van toepassing;
 • Overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij 'waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?'.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten Nederland. Yacht heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Jouw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat jij daar een afdoende mate van bescherming hebt of waar Yacht of haar groepsmaatschappijen passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van jouw gegevens te waarborgen. Voor vragen hierover zie contactgegevens hieronder.

je rechten

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor:

 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • Rectificatie van je persoonsgegevens;
 • Verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen
 • Beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;;
 • Overdracht van je gegevens.

In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit moeten kunnen vaststellen.

Je kunt contact met ons opnemen via dit formulier.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking. Wij streven ernaar persoonlijk betrokken te zijn bij alle beslissingen die belangrijke gevolgen voor jou hebben. Indien wij, in uitzonderlijke gevallen, beslissingen met belangrijke gevolgen voor jou zouden nemen op basis van een volledig geautomatiseerd proces (d.w.z. zonder tussenkomst van mensen), zullen wij dat alleen doen wanneer dat wettelijk is toegestaan en nadat we jou daarvan op de hoogte hebben gebracht.

voor professionals, adviseurs, zzp-ers en opdrachtgevers met een yacht freelance en/of mijn yacht account:

Als je een eigen account hebt, heb je inzage in een deel van je gegevens, zoals je profiel (naam, functie, contactgegevens, en indien van toepassing (arbeids-of, model-)overeenkomsten, loonspecificaties en jaaropgaven) en kun je een deel van je gegevens desgewenst aanpassen of aanvullen. Je bepaalt daarmee zelf wat je wel of niet wilt delen met andere professionals, indien van toepassing,  en hoe professionals contact met je kunnen opnemen. Daarnaast kun je in jouw account ook andere instellingen en (contact)voorkeuren aanpassen. 

Als het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je ook het recht om jouw toestemming op enig moment in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van Yacht.

Hieronder de wijze waarop je je toestemming kunt intrekken

 • Als je je hebt opgegeven voor het ontvangen van informatie voor nieuwsberichten, evenementen, alerts of andere berichten, dan kun je je daarvoor afmelden via de afmeldmogelijkheid in de mail die je daarover ontvang of in jouw account;
 • Je kunt via je browser settings voorkomen dat cookies worden geplaatst maar ook kun je te allen tijde jouw cookie instellingen wijzigen of verwijderen van jouw apparaat via de browser instellingen;
 • Wil je gegevens wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen dan kun je contact opnemen met jouw hr-verantwoordelijke. Wil je als kandidaat, professional, adviseur of zzp-er de gegevens voor het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid) ontvangen, dan kun je contact met ons opnemen via dit formulier.   

vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, dan kun je contact met ons opnemen via randstaddigital.nl/contact of gebruik maken van de feedback knop op de website of via de app. 

Als je klachten hebt dan horen we dat graag, zodat we je verder kunnen helpen en, zo nodig, onze dienstverlening of werkprocessen kunnen aanpassen of verbeteren.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Yacht of Randstad Digital, dan kun je contact met ons opnemen via dit formulier.

Je kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken per e-mail. Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoed je verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten. Wij verzoeken je dit te melden via dit formulier.

beveiliging

Yacht doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Yacht is ISO 27001 gecertificeerd. Onze organisatorische en beveiligingsmaatregelen zijn gebaseerd op ons Informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben , rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om schade en onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Yacht met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Je dient je ervan bewust te zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw computerapparatuur en/of telefoon en van jouw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico. De juiste werking en beveiliging van de Yacht app is alleen van toepassing wanneer het device, waar de Yacht app op is geïnstalleerd, voorzien is van de officiële versies van besturingssystemen van Google (Android) en Apple (iOS) die door ons worden ondersteund.

wijzigingen

Yacht kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website, ook via de Yacht app. We raden je aan het privacystatement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in november 2023.

meer informatie

bezoekers en gebruikers van de website of de yacht app

Als je onze website bezoekt of onze Yacht app gebruikt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website of Yacht app gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website of Yacht app te verbeteren, voor je gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

Over het algemeen kan onze website bezocht worden en de Yacht app gebruikt worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.

Wij verzamelen niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de website en de Yacht app zoals bijvoorbeeld datum en tijd van toegang, de bron vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website of app die je bezoekt, de pagina’s van de website of app die je hebt bezocht, informatie over het type apparaat dat je gebruikt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website.

Yacht maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Voor het tonen van relevante advertenties op websites van andere partijen of social platforms maken we gebruik van technieken waarbij uitsluitend relevante informatie wordt doorgegeven aan deze derde partijen. Jouw mailadres en telefoonnummer kan gehasht worden doorgegeven, zodat alleen de partijen waar jij je hebt aangemeld jou kunnen herkennen en de voor jou relevante advertenties kunnen tonen. Je kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring.

Zodra je gegevens aan ons verstrekt, door bijvoorbeeld het invullen van een formulier, een sollicitatie, reactie op een opdracht,  of inschrijving als (zelfstandig)professional, verwerken wij die gegevens die je aan ons verstrekt in overeenstemming met dit Privacystatement.  

Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

wij verzamelen persoonsgegevens van jou, om:

 • Te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties, reacties op een opdracht of verzoeken indien je daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten;
 • Informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten;
 • Je te benaderen voor aanbiedingen, events, (freelance) pools en andere informatie die voor jou interessant kan zijn, dit kan ook gaan over vacatures en opdrachten binnen de Randstad Groep (interne vacatures);
 • Om je e-mails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven of vacature-alerts;
 • Jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn.

hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Zie ook onze cookieverklaring.

cameratoezicht: 

De terreinen in Diemen en onze vestigingen (indien aangegeven) zijn voorzien van camera’s voor jouw en onze veiligheid. We informeren je ter plekke met informatieborden. Bij het inzetten van cameratoezicht worden de verschillende belangen zorgvuldig afgewogen, worden de beelden zo kort mogelijk bewaard en na eventuele succesvolle afgifte bij de politie verwijderd.  

sollicitanten, (potentiële) professionals of adviseurs, ZZP-ers, medewerkers van leveranciers, deelnemers van klanten of andere personen

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens ten behoeve van de Yacht community en voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder; bemiddeling, detachering, contractering van zzp-ers, werving & selectie, in- en doorleen, talentmanagement, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, coaching, assessments, loopbaanbegeleiding en outplacement, advies, onderzoek, re-integratie,  planning, personeels- en salarisadministratie en facturatie.

welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

We kunnen ook (contact)gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk of onze dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van jou op/via het internet. Tip: check dit regelmatig en indien je niet wil dat informatie beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving en/of sollicitatie en/of reactie op een opdracht;

 • Accountgegevens zoals gebruikersnaam;
 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Geboortedatum, geslacht - op vrijwillige basis;
 • Curriculum vitae (CV);
 • Gegevens over werkervaring, trainingen, opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • Pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis;
 • Aanvullende gegevens over jouw expertise, voorkeuren en interesses.

Het ID-bewijs mag bij de werving en selectie worden opgeslagen en gecontroleerd om na te gaan of je mag werken in Nederland. Ga je niet binnen vier weken voor ons aan de slag, dan wordt het ID-bewijs verwijderd.

Wij zetten ons in voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen die kan, mee mag doen.

Op het moment dat je voor Yacht kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt;

 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie of facturatie
 • Daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van bepaalde functies gegevens in het kader van een pre-employment screening. Indien je via ons wordt in- en doorgeleend aan een opdrachtgever
 • Gegevens noodzakelijk in het kader van de beperking van de  inlenersaansprakelijkheid (zoals NAW, geboortedatum, BSN, soort ID-bewijs, nummer en geldigheidsduur, indien aanwezig: verblijfsvergunning, A1-verklaring, tewerkstellingsvergunning)
 • In geval van een zzp-er ook: KvK informatie, BTW nummer, informatie over de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de, checklist ondernemerschap; We verwerken specifieke gegevens van het ID-bewijs maar slaan geen kopie van het ID-bewijs op. 

Yacht legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. 

waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens ten behoeve van de Yacht community, Yacht Freelance en voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, werving & selectie, in- en doorleen, talentmanagement, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, coaching, assessments, loopbaanbegeleiding en outplacement, advies, onderzoek, re-integratie, planning, personeels- en salarisadministratie en facturatie.

Meer specifiek, jouw persoonsgegevens worden verwerkt om;

 • Met je te communiceren;
 • Je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert of Freelance pool);
 • Je te benaderen voor aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn,  dit kan ook gaan over vacatures van Randstad Groep Nederland (interne vacatures);
 • Gegevens te verwerken ten behoeve van events, waar je aan deelneemt; 
 • Jou en anderen met elkaar in verbinding te brengen, bijvoorbeeld via de Yacht community of Connect;
 • Je toegang te geven tot omgevingen (waaronder portals, apps, intranet) die voor jou noodzakelijk zijn of die voor jou interessant kunnen zijn en/of waarvoor je bent aangemeld en om de (veilige) werking daarvan te kunnen blijven garanderen;
 • Jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn;
 • Onze dienstverlening te verbeteren; indien we voor trainingsdoeleinden bijvoorbeeld gesprekken opnemen, zullen we je daar van tevoren over informeren;
 • Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (enkel indien dit voor de functie echt relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven);
 • Inzicht te krijgen in bedrijven waar of via wie je mogelijk ingezet kunt worden of hoe we je kunnen ondersteunen of adviseren bij het zoeken naar werk;
 • Je voor te stellen bij onze opdrachtgevers, dit kan ook door middel van geluid-en/of beeldmateriaal, in geval van video’s of foto’s: uitsluitend indien je deze op vrijwillige basis aan ons hebt of zijn verstrekt;
 • Je zo goed mogelijk, volgens jouw wensen en beschikbaarheid en de mogelijkheden bij onze opdrachtgever, in te plannen;
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinden) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • De benodigde acties en administratie uit te voeren in geval wij eigenrisicodrager zijn;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Ten behoeve van bepaalde functies gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
 • Jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, waaronder door training, opleiding en testen;
 • Jouw loopbaan te begeleiden met door middel van talentmanagement, assessments en coaching en/of je te helpen bij outplacement;
 • Voor management doeleinden waaronder; managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • Aanspraak te kunnen maken op subsidies, premiekortingen, loonkostenvoordeel e.d.;
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie of modelovereenkomst met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, pensioen, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk. Voor bovenstaande doelen en doelgroep is dit over het algemeen een periode van twee, vijf of zeven jaar.

Dat betekent:

als je (nog) niet voor yacht hebt gewerkt

Jouw gegevens (NAW, CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien je niet voor Yacht hebt gewerkt. Je krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat je bij ons staat ingeschreven.

Indien je niet meer benaderd of bemiddeld wilt worden, kun je dit doorgeven aan jouw contactpersoon of Yacht support, of via Mijn Yacht en/of Yacht Freelance. 

Wil je dat wij jouw account, en daarmee ook je gegevens verwijderen? Dan geef je dit zelf aan in Mijn Yacht en/of Yacht Freelance. Nadat wij je account verwijderen, kom je niet meer voor in ons actieve bestand. We benaderen je niet meer en stoppen de bemiddeling vanuit Yacht. Je gegevens zijn nog drie maanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving ten behoeve van claims. Zat je in een Werving & Selectie procedure, dan is deze periode twee jaar. In deze afgeschermde omgeving zijn je gegevens enkel beschikbaar voor Yacht onder strikte voorwaarden, die in overeenstemming zijn met de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van deze termijnen verwijdert Yacht je gegevens definitief.

Let op: als je twee jaar lang geen contact hebt gehad met Yacht, verwijderen we jouw gegevens automatisch. Hiervan brengen we je tijdig op de hoogte. Indien je niet wilt dat jouw account na twee jaar wordt verwijderd, dan kun je dat voorkomen door bijvoorbeeld jouw profiel bij te werken of door gericht te solliciteren of reageren op een opdracht. 

als je voor yacht werkt/hebt gewerkt en/of je hebt een mijn yacht account

Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband of opdracht

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Yacht. Meer informatie daarover vind je in de gebruikersvoorwaarden, Mijn Yacht voor professionals, Mijn Yacht/Yacht Freelance voor zelfstandige professionals (zzp-ers) en/of Mijn YEM voor ZZP-ers.

Als je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kun je dit aangeven bij jouw HR-verantwoordelijke/contactpersoon of door jouw voorkeuren te wijzigen. Je wordt in dat geval niet meer benaderd en bemiddeld door Yacht.

zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

 • Naam en contactgegevens;
 • Functie;
 • Gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt of vertegenwoordigt;
 • Gegevens om een goede relatie met je kunnen onderhouden;
 • Gegevens ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten.

waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens om;

 • De overeenkomst met je te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen;
 • Met je te kunnen communiceren;
 • Een goede zakelijke relatie met je te onderhouden, om;
  • Je aanbiedingen te kunnen doen, relatiegeschenken te verstrekken en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
  • Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor je interessant kunnen zijn;
  • Gegevens te verwerken ten behoeve van events, waar je aan deelneemt;
 • Om te kunnen factureren;
 • Om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen;
 • Om je en/of jouw collega’s toegang te verstrekken tot de portal en het accountbeheer in te regelen;
 • Voor rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te verstrekken);
 • Je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
 •  
 • Jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn;
 • Onze dienstverlening te verbeteren.

hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

Opdrachtgevers met een account voor de Mijn Omgeving:

(Persoons)gegevens van onze professionals en/of zzp-ers zijn beschikbaar tot twee jaar na de laatste plaatsing of opdracht. Zie ook onze gebruikersvoorwaarden.

Versie november 2023 

vragen, opmerkingen of klachten over bescherming persoonsgegevens

Neem contact met ons op als je vragen, opmerkingen of klachten over bescherming persoonsgegevens hebt. Zo kunnen we onze dienstverlening en/of werkprocessen aanpassen of verbeteren.

Voor vragen, opmerkingen of klachten over privacy kan je contact opnemen met:

 • Het kantoor bij jou in de buurt of jouw contactpersoon van Yacht
 • Schriftelijk via Yacht, t.a.v. afdeling HR & Legaladvies Diemermere 25, 1112 TC Diemen
 • Via dit contactformulier.

Je kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken per e-mail. Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens. 

let op

 1. Heb je een klacht die niet gaat over de verwerking van persoonsgegevens? Meld dan hier jouw klacht.
 2. Wil je een (vermoedelijk) datalek melden? Vul dan dit formulier in.